Тема статті 8: КОРЕКЦІЯ РУХОВИХ ПОРУШЕНЬ ЗАСОБАМИ ПЛАСТИК-ШОУ У ДОШКІЛЬНЯТ З ЛЮМБАЛЬНИМИ МОТОРНИМИ ПРОБЛЕМАМИ

Автор статті: Єфименко Ю. В.

Анотація: У статті зроблена спроба показати можливості вітчизняної естетико-оздоровчої технології «горизонтальний пластичний балет (пластик-шоу)» як інноваційної форми арт-терапії. Сформульовано і охарактеризовано загальні методи реалізації цієї технології в умовах сучасного дошкільного навчального закладу. Представлено особливості рухових порушень люмбального (поперекового) типу та на їх підставі розкрито методичні особливості організації і проведення тренінгів з дітьми дошкільного віку з даним типом рухових порушень. Подано перелік корекційних напрямів роботи педагога з подолання наявних порушень. Особлива увага приділена забезпеченню безпеки тренувань зазначеної категорії дітей у вигляді конкретних протипоказань. Показана необхідність посилення роботи педагогів дошкільних навчальних закладів з профілактики та корекції рухових порушень у дітей з поперековими проблемами засобами сучасної арт-терапії.

Місце та дата виходу статті: Краматорськ – 2017.

 

Тема статьи 8: КОРРЕКЦИЯ ДВИГАТЕЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ СРЕДСТВАМИ ПЛАСТИК-ШОУ В ДОШКОЛЬНИКОВ С ЛЮМБАЛЬНЫМИ МОТОРНЫМИ ПРОБЛЕМАМИ

Автор статьи: Ефименко Ю. В.

Аннотация: В статье сделана попытка показать возможности отечественной эстетико-оздоровительной технологии «горизонтальный пластический балет (пластик-шоу)» как инновационной формы арт-терапии. Сформулированы и охарактеризованы общие методы реализации этой технологии в условиях современного дошкольного образовательного учреждения. Представлены особенности двигательных нарушений люмбального (поясничного) типа и на их основании раскрыты методические особенности организации и проведения тренингов с детьми дошкольного возраста с данным типом двигательных нарушений. Перечислены коррекционные направления работы педагога по преодолению имеющихся нарушений. Особое внимание уделено обеспечению безопасности тренировок указанной категории детей в виде конкретных противопоказаний. Показана необходимость усиления работы педагогов дошкольных образовательных организаций по профилактике и коррекции двигательных нарушений у детей с поясничными проблемами средствами современной арт-терапии.

Место и дата выхода статьи: Краматорск – 2017.