Тема статті 7: ОСОБЛИВОСТІ КОРЕКЦІЇ ФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ ДОШКІЛЬНЯТ ІЗ ЦЕРВІКАЛЬНИМ ТИПОМ РУХОВИХ ПОРУШЕНЬ ЗАСОБАМИ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ПЛАСТИЧНОГО БАЛЕТУ

Автор статті: Мельніченко Ю. В.

Анотація: У статті розкрито особливості корекції фізичного розвитку дошкільнят із цервікальним (шийним) типом рухових порушень засобами горизонтального пластичного балету як інноваційної форми танцювально-рухової арт-терапії.

Актуальність цього дослідження обґрунтовується наявним станом загального фізичного розвитку дітей раннього та дошкільного віку. Кількість дітей з порушеннями психофізичного розвитку і вадами здоров’я сягає 93-97% від загальної кількості дошкільників [5, с. 5-7]. Більшість із них мають різні форми рухових порушень, серед яких домінує нейроортопедична патологія, що пов’язана з пригніченням або травмуванням протягом внутрішньоутробного розвитку або безпосередньо під час пологів тієї чи іншої ділянки центральної нервової системи. Особливо представницькою виявилась категорія дітей, які отримали пологове травмування шийної ділянки хребта, тобто – дітей-“цервікаликів”. Їх кількість у дошкільних навчальних закладах може сягати 70-80%!

Тож нами було поставлено мету — розробити основи методики корекції фізичного розвитку дошкільнят із цервікальним типом рухових порушень засобами корекційного пластик-шоу. Для її досягнення було сформульовано низку завдань. Розв’язуючи перше завдання роботи, ми охарактеризували особливості рухових порушень у дітей зазначеної категорії. Серед них визначальними виявилися такі: відносно низький тонус м’язів плечового пояса та верхніх кінцівок з відповідним зниженням м’язової сили в руках, що супроводжується розхитаністю у суглобах та порушенням основних кистьових функцій; підвищений за спастичним типом тонус м’язів нижніх кінцівок і тугорухливість суглобів, що призводить до формування викривлених положень нижніх кінцівок, особливо у колінних та гомілковостопних суглобах.

Відштовхнувшись від загальної моделі корекційного фізичного виховання дітей з порушеннями опорно-рухового апарату, створеної М. М. Єфименком, ми розробили специфічну структурну модель корекційного горизонтального пластичного балету (пластик-шоу) як форми танцювально-рухової арт-терапії. На її основі було розкрито попередні основи методики профілактики та корекції рухових порушень у дітей дошкільного віку з наслідками пологового травмування шийного відділу хребта засобами горизонтального пластичного балету. В окремому дослідженні передбачається перевірка ефективності методики застосування горизонтального пластичного балету як інноваційної форми арт-терапії у відповідному формувальному педагогічному експерименті.

Місце та дата виходу статті: Кам’янець-Подільський – 2016.

 

Тема статьи 7: ОСОБЕННОСТИ КОРРЕКЦИИ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ С ЦЕРВИКАЛЬНЫМ ТИПОМ ДВИГАТЕЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ СРЕДСТВАМИ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ПЛАСТИЧЕСКОГО БАЛЕТА

Автор статьи: Мельниченко Ю. В.

Аннотация: В статье рассмотрены особенности коррекции физического развития дошкольников с цервикальным (шейным) типом двигательных нарушений средствами горизонтального пластического балета как инновационной формы танцевально-двигательной арт-терапии.

Актуальность данного исследования обосновывается существующим состоянием общего физического развития детей раннего и дошкольного возраста. Количество детей с нарушениями психофизического развития и проблемами здоровья достигает 93-97% от общего количества дошкольников. Подавляющее большинство из них имеют различные формы двигательных нарушений, среди которых доминирует нейроортопедическая патология, связанная с угнетением или травмированием во время внутриутробного развития или непосредственно при родах того или иного участка центральной нервной системы. Особенно представительной оказалась категория детей, которые получили родовые травмы шейного участка позвоночника, то есть детей-“цервикаликов”. Их количество в дошкольных учебных заведениях может достигать 70-80%!

Целью публикации является разработка основ методики коррекции физического развития дошкольников с цервикальным типом двигательных нарушений средствами коррекционного пластик-шоу. Для достижения поставленной цели в работе был поставлен ряд задач. Решая первую задачу, мы охарактеризовали особенности двигательных нарушений у детей с цервикальным типом угнетения центральной нервной системы. Определяющим можно считать низкий тонус мышц плечевого пояса и верхних конечностей и соответственно снижение мышечной силы в руках, что сопровождается расшатанностью в суставах и нарушением основных кистевых функций. В нижних конечностях тонус мышц наоборот повышен по спастическому типу, формируется тугоподвижность в суставах, что приводит к искривлению положений нижних конечностей, особенно в коленных и голеностопных суставах.

Отталкиваясь от общей модели коррекционного физического воспитания детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, созданной Н. Н. Ефименком, нами была разработана специфическая структурная модель коррекционного горизонтального пластического балета (пластик-шоу) как формы танцевально-двигательной арт-терапии. На ее основе было раскрыто предварительные основы методики профилактики и коррекции двигательных нарушений у детей дошкольного возраста с последствиями родовой травмы шейного отдела позвоночника средствами горизонтального пластического балета. В отдельном исследовании предполагается проверка эффективности методики применения горизонтального пластического балета как инновационной формы арт-терапии в соответствующем педагогическом эксперименте.

Место и дата выхода статьи: Камянец-Подольский – 2016.